ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JOZON B.V.
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons gedane
aanbiedingen en gesloten overeenkomsten voorzover daarvan niet schriftelijk is
afgeweken. De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene
voorwaarden door het enkel feit van zijn opdracht c.q. het tot stand komen van de
overeenkomst, ook wanneer de voorwaarden van de wederpartij anders zouden
luiden. Elke toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Al onze aanbiedingen en door ons toegezonden prijslijsten zijn vrijblijvend en
gebaseerd op de bij eventuele aanvragen verstrekte gegevens e.d.
3. Mondelinge afspraken binden ons niet dan nadat en voorzover zij door ons
schriftelijk zijn bevestigd. Specifieke bedingen in overeenkomsten waarin van deze
Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, prevaleren boven de bepalingen van
deze Algemene Voorwaarden.
4. Bedingen waarbij van deze algemene leveringsvoorwaarden wordt afgeweken
zijn slechts van kracht, voorzover zij schriftelijk door ons zijn bevestigd. Eventuele
afwijkingen van deze voorwaarden, door ons te eniger tijd toegepast of getolereerd
ten voordelen van de wederpartij, geven deze laatst nimmer het recht zich later
daarop te beroepen, of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor hem
vaststaand, voor zich op te eisen.
5. Indien na de aanvaarding van een opdracht een wijziging optreedt in de prijzen
van materialen of grondstoffen, verhouding van betaalmiddelen, vrachttarieven,
in- of uitvoerrechten, belastingen of andere prijsvormende factoren voor ons of
onze leveranciers waardoor onze kostprijs hoger wordt dan op het moment van
aanvaarding van de opdracht, zijn wij gerechtigd, indien de aflevering niet binnen
drie maanden na aanvaarding van de opdracht of het sluiten van de overeenkomst
heeft plaatsgevonden, deze prijsverhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact
te bepalen was, op het ogenblik van het tot stand komen van deze overeenkomst.
6. In geval van wijziging in een door ons aangenomen opdracht, welke op verzoek
van onze wederpartij is doorgevoerd, zijn wij gerechtigd de door die wijziging
veroorzaakte meerkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
7. Alle leveringen geschieden uit ons magazijn te Schijndel, tenzij de levering
rechtstreeks van onze leverancier aan de wederpartij plaatsvindt, in welk geval de
levering uit het magazijn van onze leverancier geschiedt. De wijze van transport
zal door ons worden bepaald. Mocht de wederpartij verzoeken om een andere
wijze van verzending, dan komen de meerdere kosten te zijnen laste. Het risico
van de te leveren goederen gaat op de wederpartij over, op het moment dat zij de
plaats, vanaf waar het vervoer naar de wederpartij plaatsvindt, hebben verlaten.
Het risico tijdens vervoer is steeds voor de wederpartij.
8. Bij ontvangst van de goederen dient de wederpartij zorg te dragen voor geschikte
opslagruimte, gevrijwaard voor schade of ontvreemding.
9. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot al hetgeen ons ter zake van
deze goederen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, welke door de
wederpartij ons is verschuldigd, is voldaan, dan wel waar door de wederpartij
zekerheid voor is gesteld. Vóór volledige betaling is de wederpartij derhalve niet
bevoegd de goederen aan derden, op welke wijze dan ook, te verpanden, in
eigendom over te dragen, te bezwaren of op welke wijze dan ook in de macht van
derden te brengen. Wij zijn bij niet tijdige betaling gerechtigd de goederen ter zake
weer tot ons te nemen en afgifte daarvan te vorderen, zonder dat gerechtelijke
tussenkomst is vereist, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Wij zijn
niet aansprakelijk voor mogelijke schade, zij het direct of indirect en die bij onze
wederpartij of haar afnemers zou kunnen ontstaan, door het tot ons nemen van
de niet betaalde goederen.
10. Gebreken bij een deel van het geleverde geven de wederpartij niet het recht tot
afkeuring of weigering van de gehele partij.
11. De opgegeven of overeengekomen levertijd gaat in, zodra alle gegevens benodigd
voor uitvoering van de verkregen opdracht in ons bezit zijn gekomen.
De opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen worden bij benadering gegeven
en zijn voor ons niet bindend. Zij zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij
overschrijding van de overeengekomen termijnen is de wederpartij gerechtigd
schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, doch
niet eerder dan nadat wederpartij ons schriftelijk nog een redelijke termijn van
tenminste vier weken heeft gegund om alsnog onze verplichtingen na te komen en
wij binnen die termijn niet hebben gepresteerd.
13. Tenzij anders overeengekomen, zijn onze prijzen exclusief B.T.W., eventuele
transportkosten en overheidsheffingen, van welke aard dan ook.
14. Betaling van onze facturen dient te geschieden te onzen kantore of door storting of
overschrijving op onze bank- of girorekening en wel zonder enige aftrek of korting
binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Verrekening is
niet toegestaan.
15. Bij deellevering zijn wij gerechtigd elke deellevering afzonderlijk te factureren en
hiervoor betaling te verlangen.
16. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de wederpartij hebben
wij het recht de overeenkomst of opdracht op te schorten of te ontbinden,
onverminderd onze eventuele rechten op schadevergoeding. Indien de wederpartij
niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaald wordt hij geacht
van rechtswege, in gebreke te zijn, zonder dat een ingebrekestelling is vereist
en hebben wij het recht een contractuele rente van 1% per maand, te rekenen
vanaf de vervaldag van de factuur, in rekening te brengen, onverminderd de ons
verder toekomende wettelijke rente en andere kosten. Alle eventuele kosten,
zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, waaronder incasso-, deurwaarder-,
advocaatkosten zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde
nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten
laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen minimaal 15%
van het factuurbedrag.
17. Onze wederpartij zal alle met hem gemaakte afspraken, van welke aard dan ook,
en daarmee verband houdende aantekeningen en correspondentie met de grootst
mogelijke zorgvuldigheid en discretie behandelen en niet aan derden openbaar
maken, behoudens schriftelijke toestemming onzerzijds.
18. Afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en beschrijvingen, vermeld in onze folders,
catalogi, prijscouranten en offertes alsmede opgaven of adviezen over maten,
capaciteiten, mogelijkheden e.d., ook indien mondeling genoemd, gelden slechts
bij wijze van aanduidingen zijn daardoor vrijblijvend en voor ons niet bindend.
Afwijking van aldus verstrekte gegevens geven geen grond tot een klacht of
aansprakelijkheid onzerzijds welke het gevolgd is van het gebruik van de door ons
geleverde of geïnstalleerde artikelen.
19. Alle reclames dienen uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering c.q. ontvangst van
de zaken schriftelijke door middel van aangetekend schrijven bij ons te worden
ingediend op straffe van verval van rechten.
20. Wij garanderen de wederpartij een deugdelijke constructie van de door onze
geleverde zaken, mits wij een dergelijke garantie krijgen van onze leveranciers.
Deze garantie geldt voor de duur van één jaar vanaf de dag waarop de zaken door
ons zijn geleverd.
21. Wij zijn slechts aansprakelijk voor die gebreken, die het rechtstreekse gevolg
zijn van een door ons verkeerd geleverde constructie, zulks ten bewijze van
onze wederpartij. Bij gegronde bevinding van de betreffende klacht, zijn inslecht
gehouden de artikelen of onderdelen waarop de klacht betrekking heeft, te
vervangen. Indien naar ons oordeel de kosten van herstel niet in verhouding
staan tot het belang van de wederpartij bij herstel, heeft wederpartij, naar keuze
van ons, recht op schadevergoeding in plaats van herstel, welke schadevergoeding
is beperkt tot het factuurbedrag wat door ons aan de wederpartij in rekening
is gebracht.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe en/of indirecte
(gevolg)schade aan de wederpartij of aan derden, ontstaan ten gevolge van het
verwerken van ondeugdelijk materiaal of van constructiefouten in de gebruikte
artikelen, behoudens door de wederpartij aan te tonen opzet of grove schuld
onzerzijds.
22. Niettegenstaande bepalingen van deze voorwaarden, is onze aansprakelijkheid
beperkt tot het bedrag dat door een verzekering wordt uitgekeerd, indien onze
aansprakelijkheid gedekt wordt door een verzekering.
23. De rechtsvordering van wederpartij op ons tot schadevergoeding of tot herstel
vervalt in ieder geval door verloop van 1 jaar nadat de wederpartij terzake bij ons
heeft geprotesteerd.
24. Wij zijn gerechtigd een eventueel afgesproken leveringstermijn met de periode
te verlengen, gedurende welke wij door overmacht verhinderd zijn, aan onze
verplichtingen te voldoen. Van overmacht aan onze zijde is sprake, indien wij na het
sluiten van de overeenkomst worden verhinderd aan onze verplichtingen uit deze
overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen, ten gevolge van oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming,
werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen,
defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie,
alles zowel in ons bedrijf als bij derden, van wie wij de benodigde materialen of
grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekken, evenals bij opslag of gedurende
transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken,
buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan ten gevolge waarvan de uitvoering der
overeenkomst redelijkerwijze door de wederpartij van ons niet meer kan worden
verlangd. Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden vertraagd
wordt, zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
In dat geval hebben wij recht op vergoeding van de door ons gemaakte kosten.
Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst door ons reeds ten dele is
uitgevoerd, heeft de wederpartij, indien door overmacht de resterende levering
meer dan drie maanden wordt vertraagd, de bevoegdheid om hetzij het reeds
afgeleverde deel van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde
koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde
gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting, hetgeen hem reeds
geleverd was naar ons terug te zenden voor rekening en risico van de wederpartij,
indien de wederpartij kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van
de goederen door de wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt
tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.
25. Al onze vorderingen zijn terstond opeisbaar indien de wederpartij ophoudt
met betalen, dan wel surséance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van
faillissement wordt verklaard, dan wel de wettelijke schuldsaneringsregeling op
de wederpartij van toepassing wordt verklaard, door beslaglegging, onder curatele
stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen
ervan verliest, dan wel de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt. Als dan
hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht op
schadevergoeding en zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
26. De vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de
geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. In geval van
vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, verplichten
partijen zich omtrent de inhoud van het betreffend beding tot nader overleg en
dient aansluiting te worden gezocht bij de bepaling die qua strekking het meest
beantwoordt aan de nietige/vernietiging bepaling.
27. Op de tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomsten en de uit die
overeenkomst voortvloeiende geschillen is, met uitsluiting van internationale
verdragen, uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
28. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse
Rechter die op basis van onze vestigingsplaats bevoegd is om van het geschil
kennis te nemen, tenzij zulks in strijd is met de dwingende rechtelijke bepalingen.
Niettemin komt ons de bevoegdheid toe een zaak aanhangig te maken voor de
bevoegde rechterin de plaats waar de wederpartij woont of gevestigd is.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 Jozon | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel